Vedtægter

§ 1.NAVN OG HJEMSTED:

Institutionens navn er Strandby Hallen S/I (fond). Hjemsted er Strandby i Vesthimmerlands kommune. Institutionen er selvejende.

§ 2.INSTITUTIONENS FORMÅL:

Institutionens formål er at bygge og drive en idrætshal til brug for idræt og anden kulturel virksomhed.

§ 3.INSTITUTIONENS MEDLEMMER:

Institutionens medlemmer er enkeltpersoner, foreninger, institutioner eller selskaber.

§ 4.HÆFTELSER:

Medlemmer/bestyrelse hæfter ikke personligt for institutionens gæld eller underskud. Medlemmer/bestyrelse får ingen andel i institutionens formue eller overskud, der alene tilfalder institutionen.

§ 5.INDSKUDSKAPITAL:

Institutionens egenkapital andrager 244380,00 kr. kontant indbetalt.

Såfremt der ved institutionens drift eller afskrivning, herunder afdrag på prioritetsgæld, måtte fremkomme et overskud, der ikke anvendes til udligning af underskud på tidligere års regnskab eller til passende henlæggelser, istandsættelser, fornyelser, tab ved manglende udleje og lignende, kan det anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering, montering eller udvidelse af institutionens bygninger og lokaler.

§ 6.LEDELSEN:

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, og således at 2 medlemmer afgår på lige år og tre medlemmer afgår på ulige år, første gang efter lodtrækning.

§ 7.GENERALFORSAMLING:

Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 21 dages varsel ved bekendtgørelse i de lokale blade.

Dagsordenen skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab med budget.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Dirigenten træffer alle beslutninger angående ledelsen af generalforsamlingen og de foreliggende sagers behandling samt afstemningerne. Over generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af protokolfører og dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange mødeberettigede der er mødt, og på generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal. Dog undtaget herfra er vedtægtsændringer og eventuel opløsning af den selvejende institution (§13 og § 14). Hver mødeberettiget har kun een stemme, og ingen kan stemme ved fuldmagt. Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller 5 mødeberettigede forlanger det og i øvrigt, når dirigenten bestemmer det.

§ 8.VALG:

Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer i henhold til § 3. Dog skal man være fyldt 18 år inden generalforsamlingen.

§ 9.EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med motiveret dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter at kravet er modtaget og skal indkaldes efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

§ 10.BESTYRELSENS DAGLIGE ARBEJDE:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Afgørelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen varetager institutionens anliggender i alle henseender. Bestyrelsen fastsætter selv sin egen forretningsorden. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden indkalder hertil, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnet medhjælp ved hallen. Bestyrelsen er ulønnet. Institutionen tegnes af den samlede bestyrelse, der har bemyndigelse til at foretage erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån i øvrigt. Bestyrelsen kan meddele prokura (fuldmagt). Vedtægtsændringer eller beslutning om opløsning af institutionen kan alene ske efter godkendelse på generalforsamling ifølge §13 og § 14.

§ 11.REGNSKAB:

Institutionens regnskabsår går fra 01.01. til 31.12. Første regnskabsperiode efter overgangen til kalenderårsregnskab i 1993 forløber dog fra 01.07. til 31.12. 1993. Der udarbejdes årlige  regnskaber for institutionen på grundlag af de førte bøger. Regnskabsmaterialet skal indleveres til revisor senest den 01.02. Det reviderede regnskab afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og revisoren. Forud for hvert regnskabsår opstilles af bestyrelsen et specificeret driftsbudget for det kommende regnskabsår.

§ 12.REVISION:

Regnskabet skal godkendes af registreret revisor.

§ 13.VEDTÆGTSÆNDRING:

Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 14.VED EVENTUEL OPLØSNING:

Såfremt den selvejende institution ophæves, skal dens formue anvendes til fremme af de i § 2 omhandlede formål i Strandby sogn, men formuen skal dog forblive henstående i 15 år efter ophævelsen for at afvente, om midlerne atter kan finde anvendelse til det oprindelige formål. Ophævelsen kan kun ske, når beslutningen herom er truffet på 2 hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger for dette særlige formål, som er afholdt med mindst 14 dages mellemrum, og kun såfremt mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for ophævelse.

§ 15.EKSTRAORDINÆR:

I eventuelle byggeperioder bemyndiges bestyrelsen til at nedsætte de udvalg, som den skønner nødvendig.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24.11. 1986 med ændringer vedtaget den 12.03. 1996.